Cliëntenraad Minima en WMO Hengelo

De belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo met een laag inkomen of gebruikers van een WMO voorziening.

Voorwaarden voor het aanvragen van een uitkering

U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden
  • Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.

Eigen vermogen en bijstand

Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto en het eigen huis. Het maximaal eigen vermogen dat u voor de bijstandswet mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een uitkering krijgt.

Eigen huis en bijstand

Heeft u een eigen huis? Een deel van de waarde van het huis telt mee bij het eigen vermogen. Dat deel berekent u als volgt. Ga uit van de waarde van de woning. Trek daarvan af de hypotheek die u nog moet aflossen. Is de overwaarde van uw huis lager dan € 49.400? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan 2 voorwaarden: U woont (met uw gezin) zelf in de woning. Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte woning.

Komt het bedrag uit boven € 49.400? Dan heeft u recht op bijstand in de vorm van een geldlening. Meer informatie vind u hier.

Bijstand en inkomen kind

Heeft u een inwonend kind met een eigen inkomen? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Neem voor het juiste bedrag voor uw situatie contact op met uw gemeente.

Verplichtingen

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, moet u zich houden aan verplichtingen. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw uitkering verlagen, beëindigen of u een boete opleggen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid u bijstand te verstrekken in de vorm van een geldlening, die u op een later tijdstip terug moet betalen.

Legitimeren

U moet u, als de gemeente dat vraagt, legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Inlichtingenplicht

U bent verplicht alle wijzigingen in uw situatie die van invloed kunnen zijn op uw recht op bijstand te melden bij uw gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld als u een studie wilt gaan volgen, op vakantie wilt gaan, een alternatieve straf moet ondergaan of vrijwilligerswerk wilt doen.

Arbeidsplicht

U bent verplicht alles te doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. De gemeente kan u daar bij helpen. Doet de gemeente dat, dan bent u verplicht mee te werken. In uitzonderingssituaties kunt u worden vrijgesteld van de arbeidsplicht.

Plicht om een tegenprestatie te verrichten

U bent verplicht om een tegenprestatie naar vermogen te verrichten, als de gemeente dat van u vraagt. U moet dan onbetaalde voor de maatschappij nuttige dingen doen. Dit werk hoeft niet bij te dragen aan uw reïntegratie.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht mee te werken met voorzieningen die de gemeente u aanbiedt om zo snel mogelijk aan het werk te komen. Ook moet u meewerken aan onderzoeken die uw gemeente wil (laten) verrichten. Een bijzondere vorm van de medewerkingsplicht is de plicht mee te werken bij een bezoek aan huis.

Geen onnodig beroep op bijstand

U bent verplicht geen onnodig beroep op bijstand te doen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u een andere uitkering te laat heeft aangevraagd of uw vermogen te snel heeft opgemaakt.

Correct gedrag

U bent verplicht u correct te gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.

Budgetteringsplicht

Vindt de gemeente het nodig, dan kan ze u deze opleggen. De gemeente kan dan namens u betalingen verrichten. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld rechtstreeks uw huur betalen of uw vaste lasten zoals gas, water en licht.

Andere verplichtingen

De gemeente kan u nog andere verplichtingen opleggen. Ze kan bijvoorbeeld bepalen dat u verplicht bent uw ex-partner alimentatie te vragen.